Algemeen bestuur

Samenstelling

Het algemeen bestuur heeft 29 leden. Het bestuur is samengesteld uit vier categorieën, die ieder een groep uit de samenleving vertegenwoordigen. Elke groep heeft een vast aantal zetels.

Ingezetenen - 21 zetels
Ongebouwd - 4 zetels
Bedrijven - 3 zetels
Natuurterreinen - 1 zetel

De 21 leden van de categorie ingezetenen worden gekozen door de inwoners van het waterschap. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich kandidaat stellen en kan zijn stem uitbrengen. Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen van Provinciale Staten. De leden van het algemeen bestuur vindt u op deze pagina.

De leden van de categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen worden aangewezen door respectievelijk LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren. Ze worden voor vier jaar benoemd.

De laatste verkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019. Het algemeen bestuur wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Bij de vergaderingen is ook de secretaris-directeur aanwezig, als adviseur van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent op dit moment 12 fracties. Elke fractie heeft uit haar midden een fractievoorzitter gekozen. Onderstaand een overzicht van de huidige fracties:

Water Natuurlijk                                           Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel

CDA                                                                  SGP

Ongebouwd                                                   Algemene Waterschapspartij

VVD                                                                  50PLUS

ChristenUnie                                                  Natuurterreinen

Bedrijven                                                        Gernaat

Werkwijze

Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en bepaalt welke grote investeringen worden gedaan. De bestuurlijke ambities voor deze bestuursperiode heeft het bestuur vastgelegd in het coalitieakkoord/bestuursakkoord > ‘Wonen, werken en natuur verbinden met water’.

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand, op dinsdagmiddag.

Naast openbare vergaderingen kent het algemeen bestuur ook informele 'Deltabijeenkomsten'. Hier neemt het bestuur geen besluiten maar ontvangt het informatie over onderwerpen die later op de agenda van een openbare vergadering terugkomen. Er zijn ongeveer 8 Deltabijeenkomsten per jaar, op wisselende avonden.

Het vergaderschema, de vergaderstukken en de beelden van vergaderingen vindt u hier. Alleen de openbare vergaderingen nemen wij op de Deltabijeenkomsten niet. De vergaderingen en Deltabijeenkomsten worden gehouden in het Waterschapshuis te Zwolle en zijn openbaar toegankelijk.

Het bestuur kent verder een auditcommissie, die periodiek overlegt met de accountant en een Fractievoorzittersoverleg, waar de agenda's en het functioneren van het bestuur worden besproken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.