Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 08 mei 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Deltabijeenkomst 8 mei 2018.

Datum:
08 mei 2018, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
 • 1 Opening

  19:30
  Informeren/opinieren
  1 document
 • Met het programma Klimaat Actief! geven we regionaal invulling aan het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ofwel: we werken aan een gebouwde omgeving die in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. We werken bij voorkeur samen met collega-overheden, andere gebiedspartners en onze inwoners (‘samen kom je verder’). En: we gaan niet zitten wachten - sommige zaken kunnen we nu prima zelf oppakken (‘alleen ga je sneller’). De Deltabijeenkomst wordt een actieve inhoudelijke sessie, met de volgende twee onderdelen:

  1. Presentatie van Jan Supèr: wat hebben we tot nog toe gedaan en wat doen we de komende jaren? We zijn bij WDODelta op tijd en met kracht begonnen met het werken aan ruimtelijke adaptatie om in te spelen op een veranderend klimaat. Zo is er voor de gebouwde omgeving ingezet op stress-testen en risico-dialogen met gemeenten, alsook op communicatie en subsidies voor inwoners.
  Er ligt nu een werkplan voor de komende jaren, met als doelen:
  a. Organiseren van de samenwerking met gemeenten (en provincies), gericht op de uitvoering.
  b. De ingezette maatschappelijke bewustwording (noodzaak van adaptatie) omzetten in actie.
  c. Vergroten van de zichtbaarheid van het waterschap als interessante partij op dit dossier.

  2. Workshop: wat betekent klimaatverandering en welke adaptieve maatregelen kun je nemen? We hebben het afgelopen jaar met veel van onze gemeenten zogenaamde Klimaatworkshops gehouden. Daarin wordt klimaatverandering concreet gemaakt naar mogelijke gevolgen voor wateroverlast, begaanbaarheid van wegen en hitte-stress, en wordt gezamenlijk nagedacht over maatregelen om knelpunten op te lossen. In de Delta-bijeenkomst wordt een light-versie van zo’n workshop gehouden. De ervaring leert dat naast inhoudelijke aspecten ook vraagstukken rond verantwoordelijkheden en ambities aan de orde komen.
 • 3 Omgevingswet

  20:45
  Informeren/opinieren
  1 document
  De implementatie van de omgevingswet bij WDODelta richt zich tot aan 2021 op (tenminste) 6 speerpunten. Het dagelijks bestuur heeft u hierover bij brief van 4 april geïnformeerd (brief is nogmaals bijgevoegd). Naast het opstellen en vaststellen van nieuwe instrumenten als bijvoorbeeld een watervisie, een waterbeheerprogramma en een waterschapsverordening, is het voor bestuurders van belang om de betrokkenheid en het inzicht verder te laten groeien wat de impact van het nieuwe stelsel zal vragen van de bestuursstijlen. Welke stijlen en samenwerking halen het meeste uit de doelstellingen en bedoelingen van de nieuwe wetgeving? Wat geeft comfort, maar ook wat vraagt (bestuurlijk) lef?

  In de bijeenkomst komen onder leiding van Arjan Schutte aan de orde:

  1. Een korte context en weergave van de 6 speerpunten in het plan van aanpak implementie Omgevingswet.
  2. Met behulp van een illustratief kaartspel wordt in kleine groepjes interactief het bewustzijn en inzicht vergroot in elkaars opvattingen en ambities voor het werken volgens de Omgevingswet.
  3. Ter afsluiting een kort moment om na te gaan of er op dit moment specifieke behoeften voor bestuurders zijn om bij de implementatie van de Omgevingswet alsnog rekening mee te houden.

  NB: bij de schriftelijke mededelingen van het AB van jl 17 april is melding gemaakt dmv een DB-brief van de implementatie Omgevingswet en het plan van aanpak.
 • 4 Sluiting

  Informeren/opinieren