Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 10 december 2019 19:30:00

Algemene vergader informatie

U wordt uitgenodigd voor deze openbare Deltabijeenkomst op 10 december 2019 over actualisatie beleid voor internationale samenwerking na 2020 en de Watervisie. Aanvang: 19:30 uur

Datum:
10 dec. 2019, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
 • De waarnemend voorzitter Piet Zoon opent deze informerende en opiniërende Deltabijeenkomst.
 • In 2016 is het beleid voor internationale samenwerking 2017-2020 vastgesteld. Diverse ontwikkelingen maken actualisatie van dit beleid noodzakelijk. De in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie voor internationale samenwerking (voortzetting van het beleid 2017-2020) is hierbij richtinggevend.

  In het geactualiseerde beleid zijn de doelen voor onze internationale samenwerking aangescherpt en is de strategie om deze doelen te bereiken verder uitgewerkt. Een voorstel hiervoor is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2019 (deze stukken worden uiterlijk 5 december 2019 verzonden).

  Doel van de Deltabijeenkomst is om u een nadere toelichting te geven op het voorstel voor het geactualiseerde beleid. Na een korte introductie van portefeuillehouder Hans Wijnen zal Hans Schepman de hoofdlijnen van het beleid kort toelichten. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
 • 04 Watervisie

  20:05
  1 document
  In de afgelopen periode is er gekeken naar trends en ontwikkelingen die impact kunnen hebben op ons werk voor de komende 10 jaar. Tijdens de werkconferentie "Expeditie Watervisie" op 5 november 2019 is het beeld van onze partners opgehaald over relevante trends en ontwikkelingen en over hoe zij denken over de rol van ons waterschap. Kijk hier voor een korte video-impressie: https://bit.ly/363UGSR. De inhoudelijke opbrengst van de werkconferentie treft u aan in de bijgevoegde notitie “Trends en ontwikkelingen”. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kunt u daarnaast de interessante lezing bekijken die meteoroloog Reinier van den Berg heeft gehouden op de werkconferentie. U kunt het filmpje van deze lezing (duur: circa 40 minuten) bekijken via deze link: https://bit.ly/34G4DW9.

  Doel van deze Deltabijeenkomst is het verkennen van richtingen t.b.v. de ambities en de koers voor de komende jaren. Na een korte inleiding van Pieter Kroes gaan we met elkaar opiniërend richting geven aan het gewenste ambitieniveau, door middel van twee discussierondes van een half uur. Per ronde zijn er vier programmatafels waaruit u kunt kiezen: waterveiligheid, watersysteem, waterketen en maatschappij en organisatie. Wij vragen uw aandacht voor een evenwichtige verdeling van fractieleden over de verschillende tafels.
  Met de opbrengst worden verschillende ambitievarianten ontwikkeld, die in een volgende Deltabijeenkomst (januari 2020) met u worden besproken. Belangrijke informatiebronnen daarbij zijn: het coalitieakkoord, de factsheets die u eerder dit jaar zijn toegezonden, vastgestelde kaders zoals de begroting en natuurlijk de notitie “Trends en ontwikkelingen”. Dit programma-onderdeel wordt afgesloten met een korte impressie van de discussierondes en een doorkijk naar het vervolg.